The-Empty-TombDārgā draudze, šis ir gada laiks, kad daudzu cilvēku domas pievēršas Jēzus Kristus augšāmcelšanai. Pirmie kristieši pieminēja un svinēja mūsu Kunga augšāmcelšanos katras nedēļas pirmajā dienā. Tam ir tik liela nozīme, bez kuras ir grūti iztikt! Tas ir viens no kristietības stūrakmeņiem. Augšāmcelšanās faktā mēs rodam savu cerību uz mūžīgo dzīvību. Lūk, cik nozīmīga ir mūsu Kunga  augšāmcelšanās!

Pirmkārt, augšāmcelšanās ir būtisks pierādījums tam, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Pāvils to apstiprināja: “…ar Savu augšāmcelšanos no mirušiem Svētajā Garā atklājies kā Dieva Dēls spēkā.” (Romiešiem 1:4)
Otrkārt, Jēzus augšāmcelšanās reprezentē pārliecību, ka mēs varam saņemt mūsu grēku piedošanu. Pāvils apgalvoja: “Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.” (1.Korintiešiem 15:17). Citiem vārdiem sakot: ja Jēzus ir augšāmcēlies, grēki tiks piedoti tad, kad mēs paklausām evaņģēlijam. (Apustuļu darbi 2:38; 22:16).
Treškārt, augšāmcelšanās pauž pasaulei to, ka Dieva valstībā valda dzīvs Ķēniņš. Kristietības dibinātājs – sešdesmit gadus pēc viņa nāves – parādījās Jānim Patmosas salā un teica:“Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam.” (Atklāsmes grāmata 1:17-18)
Ceturtkārt, Jēzus augšāmcelšanās pierāda, ka fiziskā nāve nav cilvēciskās eksistences beigas. Dievam, kas ir dzīvības devējs (1.Timotejam 6:13) ir vara un spēks augšāmcelt dzīvībai to, kas ir miris. Kristus uzvara pār nāvi ir kā Dieva apsolījums mums, ka arī mēs tiksim augšāmcelti. Tāpēc ir rakstīts: “Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem.” (1.Korintiešiem 15:20, 23)
Piektkārt, Tā Kunga augšāmcelšanās priekšnoteica kristietības uzvaru pār visiem tās ienaidniekiem. Atklāsmes grāmatā Jēzus ir atspoguļots kā Jērs, kas ir nokauts, bet atkal ceļas (5:6). Tas pats Kungs ir “lauva no Jūdas cilts”, kas uzvarējis savus ienaidniekus (5:5). Arī kristieši uzvarēs dēļ Jēra upura un uzvaras pār nāvi. (Atklāsmes grāmata 12:11)

Kristus augšāmcelšanās lai mums ir kā nemitīgs atgādinājums par šīm brīnišķīgajām Bībeles patiesībām! Mēs pagodinām mūsu Kunga uzvaru pār nāvi – ne tikai vienu reizi gadā, bet katru nedēļu!

Mīlestībā,
Jūsu mācītājs Andris Briggs