Baptism4Bībele ir mūsu galvenā autoritāte ticības un draudzes prakses jautājumos. Kad domājam par kristībām, daudzas draudzes un cilvēki savu izpratni un praksi balsta tradīcijā. Paskatīsimies, ko Svētie Raksti māca par kristību. Kristības ir Jēzus pavēle, kurai Viņš saviem ļaudīm liek paklausīt līdz pat laiku beigām (Mateja evaņģēlijs 28:19-20).

Katram no jauna piedzimušam ticīgajam ir jāpakļaujas Jēzus Kristus pavēlēm. Kristības ir ticīgā pagremdēšana ūdenī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Kristības simbolizē sekojošu patiesību: (1) grēku piedošanu; (2) sadraudzību un vienotību ar Kristu Viņa nāvē un augšāmcelšanās (kad mūsu Kungs iegāja ūdenī, Jānis Viņu kristīja un pagremdēja Viņu zem ūdens tā, lai ūdens Viņu apklātu; tas apklāja Viņu kā kaps, kas ilustrēja nāvi. Kad Jēzus iznāca no ūdens, Viņš iznāca it kā no kapa. Kristību forma simbolizē nāvi, apglabāšanu un augšāmcelšanos); (3) attīrīšanu no visas netaisnības un sevis pilnīgu nodošanu Dieva valstībai un kalpošanai Dievam; jaunas dzīves uzsākšanu (Vēstule romiešiem 6:4-10, Apustuļu darbi 22:16). Kristība ir priekšnosacījums sadraudzībai draudzē (Apustuļu darbi 2:41). Pagremde ir būtiska kristieša kristībai. Citas formas iznīcina simboliskuma nozīmi. Grieķu valodā vārds “kristības” pirmām kārtām nozīmē pagremdēšanu, iemērkšanu. Ir būtiski, ka grieķu draudzes vienmēr ir apzinājušās grieķu vārda “kristības” patieso nozīmi un praktizē to vēl joprojām (Jāņa evaņģēlijs 3:23, Marka enaņģēlijs 1:10, Apustuļu darbi. 8:35-39).

Baptisti uzskata, ka pēc Bībeles mācības, kristība ir svarīga, taču nav izšķirošā glābšanai. Piemēram, zaglis pie krusta (Lūkas evaņģēlijs 23:39-43), Sauls uz Damaskas ceļa (Apustuļu darbi. 9:1-18) un ļaudis, kas pulcējušies Kornēļa mājā (Apustuļu darbi 10:24-48) visi piedzīvoja glābšanu bez kristības.

Savā Vasarsvētku svētrunā Pēteris mudināja visus tos, kas atgriezušies no grēkiem, un tic uz Jēzu Kristu, doties kristībā. Kristība ir nepieciešama kā liecība tam, ka cilvēks ir izglābts (Apustuļu darbi 2:1-41). Tādējādi, kristība ir simboliska nevis sakramentāla. Baptisti tic, ka saskaņā ar Bībeli, kristības simbolizē to, ka cilvēks ir glābts, nevis to, ka kristības izglābj. Kristības nav veids kā saņemt glābjošo žēlastību, bet drīzāk liecības veids par to, ka cilvēks jau ir piedzīvojis glābjošo žēlastību. Kristības nenomazgā no grēkiem, bet simbolizē grēku piedošanu caur ticību Jēzum Kristum. Lai gan kristība nav nepieciešama, lai piedzīvotu glābšanu, tā ir ļoti nozīmīga prasība paklausībai Tam Kungam. Kristus pavēlēja saviem mācekļiem tikt kristītiem. (Mateja evaņģēlijs 28:19) Un tas apliecina, ka kristības ir veids, kā apliecināt savu paklausību Kungam Jēzum. Tas ir veids, kā cilvēks apliecina “Jēzus ir mans kungs!” Vai Tu esi kristīts Rakstos pamatotā veidā? Ja Tu vēlies paklausīt Tam Kungam un kristīties, nāc un runā ar mani par to! Es ar prieku paskaidrošu Tev sīkāk par kristību!

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Andris Briggs